กาแฟดำ Double Shot EP 13 | สัมภาษณ์​ฉบับเต็ม “พญ.พรรณพิมล วิปุลากร” อธิบดีกรมสุขภาพจิต