จากสงครามการค้าสู่สงครามค่าเงิน!

จากสงครามการค้าสู่สงครามค่าเงิน!

Suthichai live 12/8/62

https://youtu.be/WOfr2h3oqZc