ปฏิรูปการศึกษาไทย: ตระหนักไม่พอ, ต้องตระหนกด้วย!

I hurried into the local department store 70-462 exam dumps to grab1 some last minute Catalyst 3850 Installation Chirsmas Passexambest gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas Itcertpasses was beginning to become such 98-367 exam dump pdf a drag. Itexamplan I kinda Configuring Catalyst 3850 wished that I could just sleep through Chirsmas. Itexamplan But I hurried the best I could Configuring Catalyst 3850 through all the people to the toy department. Once again 70-462 exam dumps 98-367 exam dump pdf 98-367 exam dump pdf I kind of mumbled3 to myself Passexambest at the prices of all these toys, and wondered Itcertpasses if Catalyst 3850 Installation the grandkids would even play whit4 them. I found Passexambest myself in the doll aisle5. Itcertpasses Out of the corner of my eye I saw a little boy about Configuring Catalyst 3850 5 holding Itexamplan a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and wondered who the doll was Itcertpasses for. I watched him turn to a woman and Catalyst 3850 Installation he called his aunt 70-462 exam dumps by name and 98-367 exam dump pdf Itexamplan said, “Are you Itcertpasses sure Itexamplan I don’t Itcertpasses have enough money?” She replied Itexamplan a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for Passexambest it.” The Catalyst 3850 Installation Configuring Catalyst 3850 aunt told the little 70-462 exam dumps boy not to go anywhere that she had Itcertpasses to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left Catalyst 3850 Installation Configuring Catalyst 3850 the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll 70-462 exam dumps 98-367 exam dump pdf was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that 98-367 exam dump pdf Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going Configuring Catalyst 3850 to Catalyst 3850 Installation bring it . He said, “No, Configuring Catalyst 3850 Santa can’t go where my sister is…. I have to Passexambest Catalyst 3850 Installation give the doll to my Mama to take to her. “I asked him where 70-462 exam dumps 98-367 exam dump pdf his siter was. He Itcertpasses looked at me with the saddest eyes and Passexambest said, “She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy 70-462 exam dumps looked at me again and said, “I told my Daddy to Catalyst 3850 Installation tell my Mama not to go Catalyst 3850 Installation yet. I told him to tell her to wait till I got back from the store.” Then 98-367 exam dump pdf he asked me if i Configuring Catalyst 3850 98-367 exam dump pdf wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out 70-462 exam dumps some picture he’d had taken at the front of Itexamplan the store. He said, “I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. Passexambest I love my 98-367 exam dump pdf Mama 98-367 exam dump pdf 70-462 exam dumps so very much and I wish she dind not have to Catalyst 3850 Installation leave me.But Daddy says she will need Itexamplan to be with my Catalyst 3850 Installation sister.” I saw that the little boy had 98-367 exam dump pdf lowered his head and Itexamplan had Catalyst 3850 Installation grown 70-462 exam dumps so qiuet. While Configuring Catalyst 3850 he Itcertpasses was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked Passexambest Passexambest the little boy, “Shall we count that Itexamplan miney one more time?” He grew excited and Itexamplan said, Passexambest “Yes,I just know Itexamplan it 70-462 exam dumps has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began to Passexambest count it . Of Configuring Catalyst 3850 course it was plenty for 98-367 exam dump pdf 70-462 exam dumps the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me enough money to Configuring Catalyst 3850 buy this doll so Mama can take it Configuring Catalyst 3850 Configuring Catalyst 3850 with her to give my sister. And 70-462 exam dumps he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy my Mama Itcertpasses Itcertpasses a white rose, but I Catalyst 3850 Installation didn’t ask him, but he gave me enough to buy the Passexambest doll and 70-462 exam dumps a Passexambest rose for my Mama. She loves 70-462 exam dumps white rose so much. “In a few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could Itexamplan Configuring Catalyst 3850 98-367 exam dump pdf not keep from thinking about the little Catalyst 3850 Installation boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when I 70-462 exam dumps had started. And I kept remembering a story 98-367 exam dump pdf I had Catalyst 3850 Installation seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove the life support. Now surely 98-367 exam dump pdf this Itexamplan little boy did not belong with that story.Two days later I read in Catalyst 3850 Installation the Itexamplan Passexambest paper where the Itcertpasses family had disconnected the life support and the young woman had died. Configuring Catalyst 3850 I could not forget the little Passexambest boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I Itcertpasses could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to Passexambest the funeral home Itcertpasses where the yough Itexamplan woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture Configuring Catalyst 3850 of the little boy Itcertpasses in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that Itcertpasses little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

คอลัมน์ “กาแฟดำ” วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ปฏิรูปการศึกษาไทย : ตระหนักไม่พอ, Houston Rockets ต้องตระหนกด้วย! ผมนั่งตั้งวงสนทนากับ ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาเมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ข้อสรุปจากท่านว่า “การปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็น Mission Impossible แต่เราไม่ทำไม่ได้ ไม่สำเร็จไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทำ ประเทศชาติจะเสียหายหนัก” วันนี้อาจารย์จรัสอายุ 84 แล้ว แต่ความคิดความอ่านยังแม่นยำคล่องแคล่ว อีกทั้งความมุ่งมั่นก็เต็มเปี่ยม ปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยคือทุกคนอยู่ใน “comfort zone” ของตัวเอง เพราะต้องการอยู่กับบรรยากาศที่คุ้นเคย ไม่ต้องการก้าวออกจาก “เขตปลอดภัยของตัวเอง” โดยไม่ตระหนักว่าหากไม่ยอมก้าวพ้นกรอบเดิม ๆ จะไม่มีทางแก้อุปสรรคเก่า ๆ ได้เลย อาจารย์จรัสบอกผมว่า “มหาวิทยาลัยไทยเราไม่รู้สึกว่าต้องแข่งขันกับใคร และโกรธไม่เป็น ดูอย่างมาเลเซียซิ เขาโกรธที่เขาแพ้สิงคโปร์ ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่แนวเดียวกับสิงคโปร์ให้ได้ แต่คนไทยเราโกรธไม่เป็น เรายังยึดหลักใจเย็น ๆ ทุกเรื่อง ทำให้เราไม่สามารถข้ามพ้นปัญหาเก่า ๆ ได้…” ตระหนักยังไม่พอ จะต้องตระหนกด้วย อาจารย์จรัสบอกว่า “ต้องเอาเครื่องหมายไม้หันอากาศออกจากคำว่าตระหนัก เพราะเราต้องตกใจ ต้องตระหนกว่าเราอยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอมาก ๆ แล้ว” “ถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเอง เพื่อนบ้านจะแซงเรา เวียดนามแซงไปแล้ว อีกหน่อยถ้าเราไม่แก้ไขจริงจัง เขมรก็จะแซงเรา” หัวหน้าคณะกรรมการที่มีหน้าที่ยกเครื่องระบบการศึกษาของประเทศบอกผม ครั้งนี้จะต้องปรับเปลี่ยนใหญ่ แก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ได้อีกต่อไป เริ่มต้นต้องให้ครูสามารถสอนวิชาต่าง ๆ ได้ด้วยการเข้าไปสู่การรู้ทันดิจิตัลหรือ digital literacy “เด็กสมัยนี้ 4-5 ขวบก็ใช้นิ้วจิ้มหาความรู้ตามที่ตัวเองต้องการได้แล้ว ทางเลือกมีมากมาย และข้อมูลที่ได้มาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวอักษรอย่างเดียว มีทั้งภาษาทั้งภาพทั้งเสียงทั้งความเคลื่อนไหว และยังมีอารมณ์ของคนด้วย การสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างมาก” อาจารย์จรัสบอก ประเด็นใหญ่คือทำอย่างไรให้เด็กในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแพลทฟอร์มดิจิตัลได้เหมือนเด็กในเมือง วิธีหนึ่งคือหากมีคนบริจาคมากรายพอก็จะสามารถซื้อสมาร์ทโฟนพื้นฐานราคาเครื่องละประมาณ 3,000 บาทจำนวนหนึ่งไปไว้ในห้องสมุดในต่างจังหวัดให้เด็กสามารถยืมไปใช้ได้ แทนที่จะยืมหนังสือหันมายืมสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนหาความรู้ได้ในหลาย ๆ รูปแบบ ปัญหาใหญ่คือแม้ในเมืองจะมีหลักสูตรมากและมีแพลทฟอร์มหลากหลาย แต่ไปไม่ถึงเด็กในชนบทห่างไกล ท่านบอกว่าจะต้องใช้ความพยายามพิเศษจึงจะทำให้เด็กต่างจังหวัดเข้าถึงแพลทฟอร์มให้มากที่สุด จึงเสนอให้มีการตั้ง Digital Platforms เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ รัฐมนตรีศึกษาธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ตั้งคณะกรรมการเพื่อทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นทางปฏิบัติซึ่งน่าจะออกมาในรูปของ PPP (Private-Public Partnership) หรือหุ้นส่วนรัฐและเอกชนเพื่อทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ถ้าบริษัทใหญ่ ๆ มารวมตัวกันทำกิจการร่วมเพื่อการนี้โดยรัฐให้การสนับสนุน “แค่ปลดล็อก อย่าไปกันเขาเท่านั้นเอง เรื่องดี ๆ อย่างนี้ก็จะเกิด” แนวคิดของการปฏิรูปอีกด้านหนึ่งคือ “คืนศรัทธาให้กับเด็ก คืนศรัทธาให้กับครู” ซึ่งหมายความว่าจะต้องกลับไปให้ความสำคัญสำหรับครูและนักเรียน ไม่ใช่มุ่งแต่ใช้งบประมาณไปกับการสร้างตึกหรือปรับโครงสร้างเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น การจะทำให้การศึกษารับใช้สาธารณะได้จะต้องสร้างค่านิยมให้นักศึกษาทุกคนได้รู้ว่าต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว ในฐานะที่เคยเป็นอธิการบดีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารย์จรัสบอกว่า “เช่นถ้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งประกาศ signature ของตัวเอง เช่นจุฬาฯ ประกาศว่าคนที่จบจุฬาฯจะไม่โกง จะดีกว่านี้เยอะเลย” “มหาวิทยาลัยต้องพอเพียง ความฟุ่มเฟือยไม่ใช่คำตอบ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ท่านทรงให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดีมากอยู่แล้ว ตอนฉลอง 100 ผมถามจุฬาฯว่าเอาไหม เราประกาศนโยบายจุฬาฯพอเพียง มีแต่คนอมยิ้มเพราะยังฟุ่มเฟือยกันอยู่ แต่หากประกาศว่าอีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้าจุฬาฯจะพอเพียง อย่างนั้นพอจะเป็นไปได้….” มหาวิทยาลัยใดจะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำจะต้องนำด้วยจริยธรรม เรื่องของวิชาการเป็นเพียงส่วนเดียว แต่จริยธรรมต้องมาก่อน, Andre Iguodala Jersey อดีตอธิการบดียืนยันเช่นนั้น ตราบเท่าที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการศึกษา (ซึ่งหมายถึงเกือบทุกคนในประเทศ) ยังไม่ “ตระหนก” และไม่รู้จักโกรธตัวเองที่สู้เพื่อนบ้านไม่ได้,