ผัก ผลไม้ ปนเปื้อนสารเคมีกินได้จริงหรือ ?

ผัก ผลไม้ ปนเปื้อนสารเคมีกินได้จริงหรือ ? ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Suthichai Live 01/10/2018

https://youtu.be/ctau__5jrnk