พม่า : ซูจีงัดกับทหาร

 

https://youtu.be/15FWvuk14FA