“ภัยพิบัติเขื่อนลาวแตก” ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติชาติแล้ว