ภารกิจจากขั้วโลกใต้สู่ขั้วโลกเหนือของ 2 นักวิจัยไทย

I hurried into the local department Itexamplan store 220-901 exam to grab1 220-901 exam some last minute Itexamplan Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 Passexambest to myself. I would be in here forever N10-006 exam and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such Passexambest Itcertpasses a N10-006 exam drag. I kinda wished that Passexambest I Itcertpasses Itcertpasses could just sleep Passexambest through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if Catalyst 3850 Installation Catalyst 3850 Installation the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of Configuring Catalyst 3850 my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. Configuring Catalyst 3850 I could not seem to help 220-901 exam myself. I just kept loking over at the little boy and wondered who the doll was for. I watched him Itexamplan turn to Itcertpasses a woman and he called Passexambest his aunt by name and said, Configuring Catalyst 3850 Itcertpasses “Are you sure Catalyst 3850 Installation 220-901 exam I don’t have enough money?” She replied Configuring Catalyst 3850 Passexambest a bit impatiently, “You know that Itcertpasses you don’t have enough money for it.” The aunt told the little Configuring Catalyst 3850 boy not to go Configuring Catalyst 3850 anywhere that Catalyst 3850 Installation she had Catalyst 3850 Installation to go and get some other things and 220-901 exam would be back N10-006 exam in Configuring Catalyst 3850 a few minutes. And then she N10-006 exam 220-901 exam left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I N10-006 exam asked the boy who the doll was N10-006 exam for. N10-006 exam He said, “It Itexamplan is the doll N10-006 exam my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Passexambest Santa 220-901 exam would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He Passexambest said, “No, Santa can’t go where my sister is…. Catalyst 3850 Installation I Itcertpasses have to give the Catalyst 3850 Installation Passexambest doll to my Mama to take 220-901 exam to 220-901 exam her. “I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest Itexamplan eyes and said, “She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going to have to go be Itcertpasses with her.” My heart nearly stopped beating. Then the Itexamplan boy Itcertpasses looked at me again N10-006 exam and said, “I told my Daddy Itexamplan to tell Configuring Catalyst 3850 Itcertpasses my Mama not to go yet. I told him to tell her to wait till I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. Itexamplan I told him I’d love to. He pulled Passexambest out some picture he’d had N10-006 exam taken at the Itexamplan front of the store. He said, “I want my Mama to take this with her so the N10-006 exam dosen’t ever forget me. 220-901 exam I love my Mama so very much and I wish she dind not have to leave 220-901 exam me.But Daddy 220-901 exam says she will need Passexambest to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. Catalyst 3850 Installation I Itexamplan asked the little boy, “Shall we count that Catalyst 3850 Installation miney one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began to count it . Of N10-006 exam course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me Itexamplan enough money.” Then the boy said, Itcertpasses “I just asked Jesus to give me Itcertpasses enough money Itcertpasses N10-006 exam Configuring Catalyst 3850 Configuring Catalyst 3850 Passexambest to buy this doll so Mama can Passexambest take it with her to give my sister. And he heard my Catalyst 3850 Installation prayer. I 220-901 exam wanted Configuring Catalyst 3850 to ask him Configuring Catalyst 3850 220-901 exam give Itexamplan for enough to buy my Mama a Catalyst 3850 Installation white rose, but I N10-006 exam didn’t ask him, but Itcertpasses he gave me enough to buy the doll and a rose for Itexamplan my Mama. She loves white rose Configuring Catalyst 3850 so much. “In a few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not 220-901 exam keep from thinking about the little boy as I finished Itcertpasses my shoppong in a ttally different spirit than Itcertpasses when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a N10-006 exam drunk driver hitting a car and 220-901 exam killing7 a little Catalyst 3850 Installation girl and the Mother was in serious condition. The family Itexamplan was Passexambest Catalyst 3850 Installation deciding on Configuring Catalyst 3850 whether to remove the life support. Now surely this Passexambest little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected N10-006 exam the life support Catalyst 3850 Installation and the young woman had died. I could not forget the little Configuring Catalyst 3850 boy and just kept wondering if the two Passexambest were somehow connected. Catalyst 3850 Installation Later that day, I could Configuring Catalyst 3850 not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to Itexamplan the funeral home where the yough woman was .And Itexamplan there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little Catalyst 3850 Installation boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

ภารกิจจากขั้วโลกใต้สู่ขั้วโลกเหนือของ 2 นักวิจัยไทย

 

[Live] #โลกป่วน #DisruptedWorld 22.00 – 22.55 น.

(18 ก.ย. 61)

…พบกับ 2 นักวิจัยไทยร่วมเดินทางสู่อาร์กติก ดำน้ำเพื่องานวิจัยครั้งแรกของเอเชีย กับการวิจัยผลกระทบของภาวะโลกร้อนและขยะ
พลาสติกขนาดเล็กที่มีผลต่อสัตว์ทะเลหน้าดิน ณ ดินแดนขั้วโลกเหนือ กับ รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ และ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยเบื้องหลัง, ความเสี่ยง, ความสนุก และประสบการณ์จากขั้วโลก

#ThaiPBS #ช่องหมายเลข3
• YoutubeLive : http://youtu.be/gyKGQUsdzgo
• ชมสดออนไลน์ : www.thaipbs.or.th/live
• ชมย้อนหลัง : www.thaipbs.or.th/DisruptedWorld

https://www.youtube.com/watch?v=gyKGQUsdzgo