ยอด ชินสุภัคกุล’ นักธุรกิจรุ่นหนุ่ม ผู้ร่วมหุ้นและเป็น CEO ของ Wongnai

Suthichai Live ‘ยอด ชินสุภัคกุล’ นักธุรกิจรุ่นหนุ่ม ผู้ร่วมหุ้นและเป็น CEO ของ Wongnai 8/09/2561

https://youtu.be/LMN0n6lYyUs