วิถีประมงคนถิ่นเก่า เพชรบุรี

ASA 5525 9.1. Mapping problem I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked ASA 5525 9.1. Mapping problem at all the people 70-461 certification and Issue Mapping grumbled2 to myself. I Examprepwell would be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But Prepexamwell I hurried CRISC certification the best I could through all the people to the toy department. Once again Learningpdf I Issue Mapping kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and Examprepwell wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found Examprepwell myself in the Prepexamwell doll aisle5. Out Examprepwell of the corner of my eye I saw a little boy about 5 ASA 5525 9.1. Mapping problem holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little ASA 5525 9.1. Mapping problem boy and wondered who CRISC certification the doll was for. I watched him turn to Examprepwell a woman and Learningpdf he called Learningpdf his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You ASA 5525 9.1. Mapping problem know that you don’t have Prepexamwell enough money ASA 5525 9.1. Mapping problem for it.” The aunt told the little boy ASA 5525 9.1. Mapping problem not to go anywhere that she had to go and get some other things and would be back Prepexamwell in Issue Mapping a Issue Mapping few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After 70-461 certification a bit I asked the boy who the doll was for. Examprepwell He Learningpdf said, “It is the doll my sister Learningpdf wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go CRISC certification where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to Prepexamwell take to her. “I asked him where Issue Mapping his Issue Mapping siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be CRISC certification with Jesus.

My Daddy CRISC certification Learningpdf says that Mamma is Learningpdf going to have to Issue Mapping go be with her.” My heart ASA 5525 9.1. Mapping problem nearly 70-461 certification stopped beating. Then CRISC certification the boy looked at CRISC certification me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go Prepexamwell yet. I told him to tell her Examprepwell 70-461 certification to wait till I got back from the store.” Then he asked CRISC certification me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken at the front of the Prepexamwell store. 70-461 certification He said, “I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever Learningpdf forget me. I love my Mama so very much and I wish Issue Mapping she Examprepwell dind not 70-461 certification have to leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he Learningpdf was not looking I reached into CRISC certification Prepexamwell my purse and pilled out a Examprepwell handful Examprepwell of bills. I asked the Issue Mapping little ASA 5525 9.1. Mapping problem boy, “Shall we count that miney one more time?” He Examprepwell grew excited and said, “Yes,I just know it has to 70-461 certification be enough.” So I slipped my money Examprepwell in with his and we began Issue Mapping to count it . Learningpdf Of course 70-461 certification it was plenty for the doll. Prepexamwell He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough Prepexamwell money.” Then the boy Examprepwell Examprepwell said, “I just asked Jesus to give me enough money to buy this Issue Mapping doll CRISC certification so Examprepwell Mama can take it with her to 70-461 certification give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask Prepexamwell him give for enough to Examprepwell buy my 70-461 certification Mama a CRISC certification white rose, but I didn’t 70-461 certification ask him, 70-461 certification but he gave me enough to Issue Mapping buy the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came Issue Mapping back and I wheeled my cart away. I Issue Mapping 70-461 certification could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had Learningpdf started. And I kept ASA 5525 9.1. Mapping problem remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk CRISC certification 70-461 certification driver hitting a car and killing7 a little girl and Issue Mapping 70-461 certification 70-461 certification ASA 5525 9.1. Mapping problem the Mother was in serious condition. The CRISC certification family was deciding on whether to remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support CRISC certification and the young woman had died. I could not Prepexamwell Prepexamwell CRISC certification forget the little boy ASA 5525 9.1. Mapping problem and CRISC certification just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I Learningpdf could not help Learningpdf myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a Learningpdf lovely white rose, the Issue Mapping beautiful doll, and ASA 5525 9.1. Mapping problem the picture of Learningpdf the little boy in the store. I Learningpdf left there in ASA 5525 9.1. Mapping problem tears, thier life changed forever. ASA 5525 9.1. Mapping problem The love that Prepexamwell little Prepexamwell ASA 5525 9.1. Mapping problem boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And Prepexamwell in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

ออกอากาศ 12 ส.ค 2561 พาไปฟังเสียงวิถีประมงคนถิ่นเก่าเพชรบุรีกับปัญหาที่ว่าทำไมทุกวันนี้ปลาทะเลถึงแพงมาก และปลาทะเลที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ จริงๆ แล้วมันคือปลาอ่าวไทยหรือเปล่า ? พร้อมทั้งไปสัมผัสวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวประมงเพชรบุรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือกระทั่งสำเนียงการพูดแบบคนท้องถิ่น ที่เริ่มที่จะเลือนหายไปจากความทรงจำเพราะขาดการสืบทอดและสานต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง ติดตามชมรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย ตอน วิถีประมงคนถิ่นเก่าเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 21.10 – 22.00 น.