สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( 7 – 8 ก.พ. 62 )

กาแฟดำ ค่ำนี้ | 9 MCOT HD

การที่จะพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากพื้นฐานของจังหวัด ทำอย่างไรให้แต่ละจังหวัดให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ทำงานร่วมกับภาครัฐบาล โดยไม่รองบประมาณ ให้ช่วยกันคิดพัฒนาแต่ละจังหวัดของตน ปรับซึ่งกันและกันให้สอดคล้องกับความต้องการและปรับเปลี่ยนไป

https://youtu.be/r494lq7Ymio