สื่อสาร-สร้างแบรนด์ ? คุยกับ ศิริกุล เลากัยกุล

I hurried into the local department Examtestview Cisco Catalyst 3850 Configuration store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people Examtestview and grumbled2 to myself. Bestexamview I would be in here forever and I just had so SY0-401 exam much to do. Chirsmas SY0-401 exam was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to NetFlow Configuration the Catalyst 3850 Installation Guide toy department. Once again I kind of SSCP exam dumps mumbled3 to myself at the Examtestview prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the SY0-401 exam corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and Catalyst 3850 Installation Guide he held her Examtestview Cisco Catalyst 3850 Configuration so gently. I could not seem to help myself. I Bestexamview just kept SSCP exam dumps loking over at the little boy and wondered who the Cisco Catalyst 3850 Configuration doll was for. I watched him turn to Bestexamview a woman and he called his aunt by name and said, “Are you sure I Cisco Catalyst 3850 Configuration don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, Examtestview SSCP exam dumps “You know that you don’t have enough money Cisco Catalyst 3850 Configuration for it.” Examtestview The aunt told the little boy Bestexamview not to go anywhere that Bestexamview she had to go Examtestview and get some other things and Cisco Catalyst 3850 Configuration would be back in a few minutes. And then she left SY0-401 exam the Bestexamview aisle. Examtestview The NetFlow Configuration boy continued SY0-401 exam to hold the doll. After a bit I asked NetFlow Configuration SY0-401 exam the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my SY0-401 exam Cisco Catalyst 3850 Configuration SY0-401 exam sister wanted so badly Cisco Catalyst 3850 Configuration for Chirsmas. She Catalyst 3850 Installation Guide just knew that Santa would SSCP exam dumps bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama SSCP exam dumps SY0-401 exam to NetFlow Configuration take to her. “I asked him where Cisco Catalyst 3850 Configuration his siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was Cisco Catalyst 3850 Configuration gone SSCP exam dumps to Catalyst 3850 Installation Guide be Catalyst 3850 Installation Guide with SY0-401 exam Jesus. Examtestview

My Daddy says that SSCP exam dumps Mamma is going to Examtestview have to go be SSCP exam dumps with her.” Catalyst 3850 Installation Guide My heart nearly stopped beating. Examtestview Then the boy looked NetFlow Configuration at me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to Cisco Catalyst 3850 Configuration go yet. I told him to Examtestview tell her to wait NetFlow Configuration till I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see Bestexamview NetFlow Configuration his picture. I told him I’d NetFlow Configuration love to. He pulled out some picture he’d had taken at the front of the SSCP exam dumps store. He said, “I want my Catalyst 3850 Installation Guide Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I wish she dind not have to leave me.But Daddy says she will need Bestexamview to SY0-401 exam be with Cisco Catalyst 3850 Configuration my sister.” I Examtestview saw that the little boy had Catalyst 3850 Installation Guide lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out SY0-401 exam a handful of bills. I asked the little boy, “Shall we count that miney one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began Bestexamview to SY0-401 exam count it . Of course it NetFlow Configuration SSCP exam dumps was plenty NetFlow Configuration for the doll. He softly Examtestview said, “Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy Cisco Catalyst 3850 Configuration said, Cisco Catalyst 3850 Configuration “I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll so Mama can take it with her NetFlow Configuration to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask Bestexamview him, but he gave me enough Bestexamview to buy the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. Catalyst 3850 Installation Guide “In a few minutes the aunt came NetFlow Configuration back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver Catalyst 3850 Installation Guide Catalyst 3850 Installation Guide hitting a SSCP exam dumps Catalyst 3850 Installation Guide Examtestview car and killing7 a little girl and the Mother was Bestexamview in serious condition. The family was Catalyst 3850 Installation Guide deciding on whether to remove SY0-401 exam the SSCP exam dumps Bestexamview life support. Now surely this little boy did not SY0-401 exam belong with Catalyst 3850 Installation Guide that Catalyst 3850 Installation Guide story.Two days later I read in the paper where the Bestexamview family had disconnected the life support and the Catalyst 3850 Installation Guide young woman had died. NetFlow Configuration I could not SSCP exam dumps forget the little boy and just SY0-401 exam SSCP exam dumps Cisco Catalyst 3850 Configuration kept Examtestview Cisco Catalyst 3850 Configuration wondering if the two SSCP exam dumps were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out Bestexamview and bought SSCP exam dumps aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding Bestexamview a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left NetFlow Configuration there in tears, thier life changed forever. The love that little boy NetFlow Configuration had for his little NetFlow Configuration sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

ในภาวะของการปั่นป่วนในยุคเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน

ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง สู่การเติบโตที่ดีขึ้นและยั่งยืน

อะไรคือเหตุผลของการดำรงค์อยู่ ของแบรนด์ ?

ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ประธานบริหารบริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด และเป็นที่รู้จักกันดีในนาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์ และเป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยและพูดในที่สาธารณะมากที่สุดท่านหนึ่ง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันคุณศิริกุลได้ตั้งบริษัทที่ปรึกษาในด้านการสร้างสรรค์และการวางกลยุทธ์ของธุรกิจและบริษัทชั้นนำหลายบริษัท

 

https://youtu.be/pQw7XNz9fIM