เมื่อ Elon Musk ร้องไห้ !

I hurried into the local department store to grab1 some last minute 70-480 practice test Chirsmas gifts. Prokeyshop I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had Tpexam 70-480 practice test so much to do. Tpexam Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. Cisco 300-070 exam dump But I hurried the best I could through ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue all the people to the toy department. Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 Once again I kind Prokeyshop of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and Tpexam wondered if the grandkids would even play Prokeyshop whit4 them. ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 Prokeyshop boy 70-480 practice test about Prokeyshop 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held Tpexam her so gently. I could not seem to help myself. I ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue just kept loking over at the little boy and wondered 70-480 practice test who the doll was for. I watched him turn to a woman Prokeyshop and he called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t Map Intranet Address have Map Intranet Address enough money for it.” ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue Cisco 300-070 exam dump The aunt told Prokeyshop the little boy not to go anywhere ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue that she had to go and get some other things and ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue would Prokeyshop be back Cisco 300-070 exam dump in a ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue few minutes. And then she Map Intranet Address left the ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue aisle. The boy continued to hold Tpexam the Tpexam Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 doll. Prokeyshop After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring 70-480 practice test it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . 70-480 practice test He said, “No, Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 Santa can’t go where my sister is…. I Cisco 300-070 exam dump have to give the doll to 70-480 practice test my Mama to take to her. “I asked him where his Map Intranet Address siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was 70-480 practice test gone Cisco 300-070 exam dump to Map Intranet Address be with 70-480 practice test Jesus. Cisco 300-070 exam dump

My Daddy says that Mamma is going Map Intranet Address to have to go be Tpexam with her.” My heart nearly stopped ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue beating. Then the boy looked at me Tpexam again and Prokeyshop said, “I told 70-480 practice test my Tpexam Daddy to Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 tell my Mama not to go yet. I told him to tell her to wait till ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 at the front of the store. He said, “I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever 70-480 practice test forget me. I Cisco 300-070 exam dump love my Mama so very ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue much and I wish she dind not have to leave me.But Daddy says she will need to be with 70-480 practice test my sister.” I saw that the little boy had Cisco 300-070 exam dump lowered his head and Map Intranet Address had grown so qiuet. While he was not looking I reached Prokeyshop into my purse and Map Intranet Address pilled out a handful of Cisco 300-070 exam dump bills. I asked the little boy, “Shall we Cisco 300-070 exam dump count that miney one more 70-480 practice test time?” He grew excited and Prokeyshop said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his Map Intranet Address and we began to count it . Of course it was plenty for the Cisco 300-070 exam dump doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving Tpexam me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 Tpexam give me enough money to Map Intranet Address buy this doll so Mama can take Map Intranet Address it with her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue buy my Mama a Map Intranet Address white rose, Tpexam but Tpexam I didn’t Tpexam ask him, but he gave me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. “In 70-480 practice test Map Intranet Address a few minutes the Tpexam aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 little boy as I finished my shoppong in a Cisco 300-070 exam dump ttally ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue different spirit than when I had started. And I Map Intranet Address kept remembering a story Cisco 300-070 exam dump I had Cisco 300-070 exam dump ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue seen in the Prokeyshop newspaper Cisco 300-070 exam dump several days earlier about a Map Intranet Address drunk 70-480 practice test driver Prokeyshop 70-480 practice test hitting a car and Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 killing7 Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 a little girl and the Map Intranet Address Mother was in serious condition. The family was Cisco 300-070 exam dump deciding on whether Tpexam to remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read Prokeyshop in the paper where ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue the family had disconnected the life support and the young woman Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 had died. I could not forget the little boy Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 and just kept wondering if the ASA 5525 9.1 Multiport Mapping Issue two were somehow connected. Later that day, I Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 could not help myself and I went out and bought aome white Mapping Problem Solving: ASA 5525 9.1 Prokeyshop roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

คอลัมน์ “กาแฟดำ” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เมื่อ Elon Musk ร้องไห้ ! เขายอมรับว่าปีนี้เป็น “ปีที่โหดร้าย, Houston Rockets เจ็บปวดและยากเข็ญที่สุด” ในชีวิตการทำงานของเขา พูดไปอีลอน มัสก์ก็น้ำตาไหลออกมาระหว่างการให้สัมภาษณ์ New York Times ตั้งแต่เขาประกาศผ่านทวิตเตอร์จะซื้อหุ้นในตลาดของ Tesla คืนเพื่อให้เป็นธุรกิจเอกชน ออกจากความเป็นมหาชนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ราคาหุ้นดิ่งเหว ตกลงมา 21% เฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากเขาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทมส์ หุ้นก็ร่วงลง 9% ทันที…