โสมแดงซ่อนเงื่อนนิวเคลียร์ เบี้ยว สหรัฐหรือไม่ ?

เกาหลีเหนือจะยอม…! ! ! ตามเงื่อนไขของสหรัฐ ? ยังมีการพัฒนานิวเคลียร์เสริมกว่าสิ่งเดิมที่ตนเองเคยมี…