” 13 หมูป่า ออกจากถ้ำอย่างไร…”

  “เ อ า ห มู ป่ า อ อ ก ม า จ า ก ถ้ำ อ ย่ า ง ไ ร ?” เป็นคำถาม ที่ทุกท่านอยากฟังคำตอบ ด้วยความสงสัย ตลอดเวลาที่ทีมงานปฎิบัติงาน น้ำ ลึ ก น้ำ เ ชี่ ย ว …