social media กับการเลือกตั้ง !

social media กับการเลือกตั้ง !

นี่เป็นการเลือกตั้งครั้งใหม่ ครั้งแรกในรอบ 7 ปี

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

https://youtu.be/qJ4J-mFIrF8