startup จีน สหรัฐฯ ไทย !!!

Suthichai Live startup จีน สหรัฐฯ ไทย !!! 12/10/2561

ล่าสุด เปรียบเทียบกันแล้ว เป็นอย่างไร มีความน่าสนใจแบบไหน

สัมภาษณ์พิเศษ คุณเรืองโรจน์ พูลผล

https://youtu.be/eDllLQCw9mM