Startup We Chef ! คุยกับ วินิจ ลิ่มเจริญ

Suthichai Live Startup We Chef ! คุยกับ วินิจ ลิ่มเจริญ 3/10/2561

แนวความคิดแบ่งปัน ใครทำอะไรเก่งก้อทำอันนั้น เปลี่ยนครัวที่บ้านของคนทั้งหลาย ให้เป็นงานฝีมือให้เป็นธุรกิจ น่าสนใจมาก

ไอเดียเรื่องนี้เป็นมาอย่างไร…

https://youtu.be/WAQsDuI4-u0