Suthichai live นองเลือดที่ไนโรบี! 17/1/2562

Suthichai live นองเลือดที่ไนโรบี! 17/1/2562

กลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกไนโรบี ประเทศเคนย่า

สรุปยอดคนตายจากการโจมตี 21คน

ผู้ก่อการร้ายตาย 5

ปิดล้อมโรงแรมดุสิตธานี 19 ชม.

https://youtu.be/skWcjv8-Khw