Suthichai Live ส่องดัชนีเศรษฐกิจ ตลาดเมืองกาญจนบุรี

ส่องดัชนีเศรษฐกิจ ตลาดเมืองกาญจนบุรี

รัฐบาลใหม่มาแล้ว…ทุกคนมีความหวัง

https://youtu.be/sPNWUZMsxIk