Suthichai Live ไม่ใช่ 7 วันอันตราย!!! 31/12/2561

Suthichai Live ไม่ใช่ 7 วันอันตราย!!! 31/12/2561

ไม่ใช่แค่ปีใหม่ที่เป็น 7 วันอันตราย อันตรายเกิดขึ้นทุกวัน

การรณรงค์ป้องกันอันตรายของคุณหมอได้ผลหรือไม่ ?

เรายังไม่ก้าวไปถึง 365 วันตราย ซึ่งมันยังไม่ได้ผล..!!!

https://youtu.be/4o8J5N-egU0