Suthichai live : “Rethink Perspective”เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนภายใต้วิกฤตการค้าโลก! 26/06/2562

Suthichai live :

“Rethink Perspective”เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนภายใต้วิกฤตการค้าโลก!

26/06/2562

https://youtu.be/7LSUDRnLoCQ