Techsauce Global Summit

Suthichai live : Techsauce Global Summit 2019 19/06/2562

เวทีนี้เป็น เวทีที่สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ต่างประเทศหลายๆประเทศเห็นว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพบปะ การนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด…

https://youtu.be/XQbIMsTOaZI